Friday, 23/04/2021 - 22:02|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Tân Linh
  •        Tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông 2018. Hoạt động trải nghiệm trong môn học Toán nói riêng đã được hướng dẫn và Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. “Hoạt động ...
  •       Khi tổ chức dạy tiết kể giáo viên thường vận dụng nhiều hình thức, trong đó hình thức hoạt động nhóm là chủ đạo nhất, bởi vì với hình thức này tất cả các học sinh đều được tham gia vào kể chuyện dù thời gian nhiều hay ít và giáo viên cũng dễ ...
  • Hoạt động hợp tác nhóm là mô hình học tập, làm việc theo nhóm để hoàn thành một mục tiêu hoạt động chung với điều kiện giữa các thành viên có sự phụ thuộc với nhau chặt chẽ, song mỗi cá nhân đều chịu trách nhiệm cụ thể, đồng thời sự tương tác giữa ...
Tài nguyên